X.Org Foundation

Định nghĩa X.Org Foundation là gì?

X.Org FoundationX.Org Foundation. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ X.Org Foundation – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các X.org Foundation là một tổ chức khoa học phi lợi nhuận để quản lý sự phát triển và tiêu chuẩn của hệ thống X Windows. Nó được thành lập vào tháng Giêng năm 2004 như một Delaware hạn chế công ty trách nhiệm theo luật tổng công ty Delaware.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các X.org Foundation bắt đầu khi nhóm đó được quản lý các tiêu chuẩn tham gia với các nhà phát triển XFree86 trước. XFree86 là một ứng dụng của Hệ thống X Window ban đầu được sử dụng cho các hệ điều hành Unix-type. Các stewardships trước là cơ sở cung cấp bao gồm X.Org, mà là một phần của Tập đoàn Open. Tập đoàn mở thông qua kiểm soát của tên miền x.org đến X.org Foundation.

What is the X.Org Foundation? – Definition

The X.org Foundation is a nonprofit scientific organization that manages the development and standards of the X Windows system. It was established in January 2004 as a Delaware limited liability company under Delaware general corporation law.

Understanding the X.Org Foundation

The X.org Foundation started when the group that managed the standards joined with the previous XFree86 developers. XFree86 is an application of the X Window System originally used for Unix-type operating systems. The previous stewardships were vendor establishments including the X.Org, which was part of the Open Group. The Open Group passed control of the x.org domain name to the X.org Foundation.

Thuật ngữ liên quan

  • X Window System
  • GNU Network Object Model Environment (GNOME)
  • Graphical User Interface (GUI)
  • Unix
  • Linux
  • Operating System (OS)
  • X.Org Server
  • Atom
  • Jini
  • JXTA

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm