Crowding out effect

Định nghĩa Crowding out effect là gì?

Crowding out effectLấn át ảnh hưởng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Crowding out effect – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tác động đối với công ty tư nhân khi vay của chính phủ tăng lên; như vay tăng, lãi suất hiện hành sẽ tăng lên một điểm mà làm cho nó quá tốn kém cho các tập đoàn vay làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận các cơ chế tài chính nợ.

Definition – What does Crowding out effect mean

The impact on private companies when government borrowing increases; as borrowing rises, the prevailing interest rates rise to a point that makes it too costly for corporations to borrow thus affecting their access to debt financing mechanisms.

Source: ? Business Dictionary