CVA File

? Cách mở file .CVA? Những phần mềm mở file .CVA và sửa file lỗi. Convert Text CVA file sang định dạng khác.

.CVA File Extension

   

File name CVA File
File Type 1HP System Software Manager Information File
Nhà phát triển Hewlett-Packard
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (18 Bình chọn)

File .CVA là file gì?

CVA là Settings Files – 1HP System Software Manager Information File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Hewlett-Packard.

Tập tin được sử dụng bởi HP Hệ thống phần mềm quản lý (SSM), một chương trình sử dụng với các thiết bị cập nhật, nền tảng, và ngôn ngữ trên máy tính; chứa tên và phiên bản của một bản cập nhật cũng như một lệnh duy nhất mà thực thi trên máy tính của khách hàng, mà thường đề cập đến chương trình cài đặt để cập nhật.

What is a CVA file?

File used by HP System Software Manager (SSM), a program used to update devices, platforms, and languages on PCs; contains the name and version of an update as well as a single command that executes on the client PC, which usually refers to the setup program for the update.

Cách mở .CVA file

Để mở file .CVA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CVA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CVA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CVA do người dùng đóng góp.

  • HP System Software Manager
  • Pro/DESKTOP
  • Pro/DESKTOP
  • Media Player Classic
  • ReviewPlayer Module
  • Cisco Multi-Pane Video Surveillance Client
  • Cisco Multi-Pane Video Surveillance Client

Chuyển đổi file .CVA

File .CVA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.