Parameter

Định nghĩa Parameter là gì?

ParameterTham số. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Parameter – một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Trong lập trình máy tính, một tham số hoặc “lập luận” là một giá trị được truyền vào một hàm. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện đại cho phép các chức năng để có nhiều thông số. Trong khi cú pháp của một khai báo hàm khác nhau giữa các ngôn ngữ lập trình, một chức năng đặc trưng với hai tham số có thể giống như thế này:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Parameter? – Definition

In computer programming, a parameter or “argument” is a value that is passed into a function. Most modern programming languages allow functions to have multiple parameters. While the syntax of a function declaration varies between programming languages, a typical function with two parameters may look something like this:

Understanding the Parameter

Thuật ngữ liên quan

  • Parallel Port
  • Parity

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm