Direct bank guarantee

Định nghĩa Direct bank guarantee là gì?

Direct bank guaranteeBảo lãnh ngân hàng trực tiếp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Direct bank guarantee – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đó là do ngân hàng của người nộp đơn (ngân hàng phát hành) trực tiếp cho người thụ hưởng của bảo lãnh không có liên quan đến một ngân hàng đại lý.

Definition – What does Direct bank guarantee mean

That is issued by the applicant’s bank (issuing bank) directly to the guarantee’s beneficiary without involving a correspondent bank.

Source: ? Business Dictionary