Director at large

Định nghĩa Director at large là gì?

Director at largeGiám đốc nói chung. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Director at large – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho giám đốc không điều hành.

Definition – What does Director at large mean

Alternative term for non-executive director.

Source: ? Business Dictionary