Discrete

Định nghĩa Discrete là gì?

DiscreteGián đoạn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Discrete – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Riêng dễ nhận biết và đếm được, riêng biệt và tách biệt với các mặt hàng tương tự, hữu hạn và không liên tục. Không nên nhầm với ‘kín đáo’ (thận trọng).

Definition – What does Discrete mean

Individually recognizable and countable, distinct and separate from the similar items, finite and non-continuous. Not to be confused with ‘discreet’ (cautious).

Source: ? Business Dictionary