Django

Định nghĩa Django là gì?

DjangoDjango. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Django – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Django? – Definition

Understanding the Django

Thuật ngữ liên quan

  • Web
  • Application Framework
  • Content Management System (CMS)
  • Python
  • Model View Controller (MVC)
  • Cache
  • Short Message Service (SMS)
  • Website Template
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm