DMADV

Định nghĩa DMADV là gì?

DMADVDMADV. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ DMADV – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một từ viết tắt mà đứng cho Xác định, đo lường, Phân tích, thiết kế, và Xác minh, năm giai đoạn của thiết kế cho phương pháp Six Sigma. Dựa trên phương pháp Six Sigma để cải thiện các quy trình hiện có, quá trình DMADV được sử dụng để tạo ra các quy trình mới theo cùng một nguyên tắc hiệu quả và giảm thiểu khuyết tật.

Definition – What does DMADV mean

An acronym that stands for Defining, Measuring, Analyzing, Designing, and Verifying, the five phases of the Design for Six Sigma approach. Based on the Six Sigma methodology for improving existing processes, the DMADV process is used to generate new processes according to the same principles of efficiency and minimization of defects.

Source: ? Business Dictionary