Federal telephone excise tax

Định nghĩa Federal telephone excise tax là gì?

Federal telephone excise taxThuế tiêu thụ đặc biệt điện thoại liên bang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Federal telephone excise tax – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thuế đối với các hãng truyền thông, thanh toán qua phí của khách hàng, dựa trên tỷ lệ dịch vụ điện thoại sử dụng.

Definition – What does Federal telephone excise tax mean

Tax imposed on communications carriers, paid through customer fees, based upon rate of telephone services use.

Source: ? Business Dictionary