Dynamic Website

Định nghĩa Dynamic Website là gì?

Dynamic WebsiteDynamic website. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dynamic Website – một thuật ngữ thuộc nhóm Internet Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

các trang web động chứa các trang Web được tạo ra trong thời gian thực. Những trang này bao gồm mã kịch bản Web, chẳng hạn như PHP hay ASP. Khi một trang năng động được truy cập, mã trong trang được phân tách trên máy chủ Web và HTML kết quả sẽ được gửi đến trình duyệt web của khách hàng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Dynamic Website? – Definition

Dynamic websites contain Web pages that are generated in real-time. These pages include Web scripting code, such as PHP or ASP. When a dynamic page is accessed, the code within the page is parsed on the Web server and the resulting HTML is sent to the client’s Web browser.

Understanding the Dynamic Website

Thuật ngữ liên quan

  • DVR
  • E-commerce

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm