Home health services

Định nghĩa Home health services là gì?

Home health servicesDịch vụ y tế tại nhà. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Home health services – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chăm sóc sức khỏe tại nhà bao phủ bởi Phần A của Medicare. chăm sóc này được cung cấp bởi một đại lý được cấp phép.

Definition – What does Home health services mean

Home health care covered by Part A of Medicare. This care is provided by a licensed agent.

Source: ? Business Dictionary