E-tendering

Định nghĩa E-tendering là gì?

E-tenderingE-đấu thầu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ E-tendering – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một quá trình dựa trên internet trong đó quá trình đấu thầu hoàn chỉnh; từ quảng cáo để nhận và gửi thông tin đấu thầu liên quan đến được thực hiện trực tuyến. Điều này cho phép các công ty có hiệu quả hơn khi giao dịch trên giấy được cắt giảm hoặc loại bỏ, tạo điều kiện cho một cuộc trao đổi nhanh chóng hơn thông tin.

Definition – What does E-tendering mean

An internet based process wherein the complete tendering process; from advertising to receiving and submitting tender-related information are done online. This enables firms to be more efficient as paper-based transactions are reduced or eliminated, facilitating for a more speedy exchange of information.

Source: ? Business Dictionary