Eligible contract participant

Định nghĩa Eligible contract participant là gì?

Eligible contract participantĐủ điều kiện tham gia hợp đồng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Eligible contract participant – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cá nhân hoặc một nhóm có sự tham gia trong các giao dịch tài chính mà nếu không không cởi mở với khách hàng cá nhân. Các yêu cầu cho một người tham gia như được nêu trong Luật giao dịch hàng hóa. người tham gia như vậy được yêu cầu phải có hoặc là một tình trạng quy định đầy đủ hoặc một số tiền cụ thể của tài sản.

Definition – What does Eligible contract participant mean

An individual or a group that engages in financial transactions that are otherwise not open to retail customers. The requirements for such a participant are outlined in the Commodity Exchange Act. Such participants are required to possess either a sufficient regulated status or a specific amount of assets.

Source: ? Business Dictionary