Export import bank (EXIM bank)

Định nghĩa Export import bank (EXIM bank) là gì?

Export import bank (EXIM bank)Ngân hàng xuất nhập khẩu (ngân hàng EXIM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Export import bank (EXIM bank) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chính phủ hoặc cơ quan bán chính phủ mà thường cung cấp bảo hiểm cho các nhà xuất khẩu và các thiệt hại từ không thanh toán bởi các nhà nhập khẩu, như một phương tiện để thúc đẩy thương mại nước ngoài của quốc gia. Các dịch vụ khác được cung cấp bởi các ngân hàng EXIM thể bao gồm (1) bảo hiểm hàng hải, (2) sau khi lô hàng chiết khấu hoá đơn, tiến bộ (3) trước khi giao hàng đối với các đơn hàng xác nhận, và (4) giúp đỡ trong việc tìm kiếm thị trường mới.

Definition – What does Export import bank (EXIM bank) mean

Government or semi-government agency which commonly provides insurance cover to exporters against losses from non-payment by the importers, as a means to promote the country’s foreign trade. Other services offered by EXIM banks may include (1) marine insurance, (2) post-shipment discounting of invoices, (3) pre-shipment advances against confirmed orders, and (4) help in finding new markets.

Source: ? Business Dictionary