Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab)

Định nghĩa Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) là gì?

Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab)Phòng thí nghiệm gia tốc quốc gia Fermi (Fermilab). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phòng thí nghiệm gia tốc quốc gia Fermi (Fermilab cho ngắn) là một phòng thí nghiệm quốc gia cho Bộ Năng lượng Hoa Kỳ. Tọa lạc tại Batavia, Illinois, nó là một phần của công nghệ Illinois và Hành lang nghiên cứu. Hầu hết các hoạt động tại các phòng thí nghiệm tập trung vào vật lý hạt, với nghiên cứu đánh giá cao sáng tạo trong hoạt động hạ nguyên tử và tính chất của vật chất tối.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phòng thí nghiệm gia tốc quốc gia Fermi nằm ở Batavia, Illinois, nơi mà nó thay thế một cộng đồng nhỏ để được xây dựng vào năm 1966. Các phòng thí nghiệm được thành lập vào năm 1967 như Phòng thí nghiệm gia tốc quốc gia, sau đó năm 1974 được đổi tên sau khi nhà vật lý người Ý và người đoạt giải Nobel, Enrico Fermi, người đã đạt được những thành tựu tiên phong trong lý thuyết lượng tử và cơ học thống kê. Các nhịp cơ sở khoảng 6.800 mẫu Anh và đã góp phần vào việc phát hiện ra một số hạt hạ nguyên tử lớn.

What is the Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab)? – Definition

The Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab for short) is a national laboratory for the United States Department of Energy. Located in Batavia, Illinois, it is part of the Illinois Technology and Research Corridor. Most of the activity at the lab focuses on particle physics, with highly innovative research in subatomic activity and the nature of dark matter.

Understanding the Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab)

The Fermi National Accelerator Laboratory is located in Batavia, Illinois, where it replaced a small community in order to be built in 1966. The lab was founded in 1967 as the National Accelerator Laboratory, then in 1974 was renamed after Italian physicist and Nobel Laureate, Enrico Fermi, who achieved pioneering accomplishments in quantum theory and statistical mechanics. The facility spans about 6,800 acres and has contributed to the discovery of several major subatomic particles.

Thuật ngữ liên quan

  • Accelerator
  • Conseil Europeen Pour La Recherche Nucleaire (CERN)
  • Black Hole
  • Magnetic Resonance Imaging (MRI)
  • Data Analytics
  • White Paper
  • Cybernetics
  • Microelectronics
  • Superconductor
  • Biochip

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm