Fixed and variable rate allowance (FAVR)

Định nghĩa Fixed and variable rate allowance (FAVR) là gì?

Fixed and variable rate allowance (FAVR)Cố định và phụ cấp lãi suất thay đổi (FAVR). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fixed and variable rate allowance (FAVR) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tiền thù lao cho nhân viên sử dụng xe riêng của họ cho công việc đi lại liên quan. Trợ cấp bao gồm chi phí biến đổi như xăng, dầu và bảo dưỡng định kỳ khác. Hơn nữa, nó có thể bao gồm chi phí cố định như khấu hao, bảo hiểm và thuế.

Definition – What does Fixed and variable rate allowance (FAVR) mean

A stipend given to employees who utilize their own vehicles for work related travel. The allowance covers variable costs such as gasoline, oil and other routine maintenance. Further, it may include fixed costs such as depreciation, insurance and taxes.

Source: ? Business Dictionary