Flexible

Định nghĩa Flexible là gì?

FlexibleLinh hoạt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Flexible – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong thế giới máy tính, “linh hoạt” có thể tham khảo phần cứng, phần mềm, hoặc kết hợp cả hai. Nó mô tả một thiết bị hoặc chương trình có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, chứ không phải là một chức năng duy nhất.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Flexible? – Definition

In the computer world, “flexible” may refer to hardware, software, or a combination of the two. It describes a device or program that can be used for multiple purposes, rather than a single function.

Understanding the Flexible

Thuật ngữ liên quan

  • Flatbed
  • Floating Point

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm