Foam the runway

Định nghĩa Foam the runway là gì?

Foam the runwayBọt đường băng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Foam the runway – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong một nỗ lực dũng cảm để cứu một công ty từ tuyên bố phá sản như sân bay Deluge một đường băng với bọt để ngăn chặn một vụ tai nạn khủng khiếp, nhân viên công ty tìm kiếm một cách để các quỹ tăng cứu sống Điểm mấu chốt của công ty.

Definition – What does Foam the runway mean

In a valiant effort to save a company from claiming bankruptcy like airports deluge a runway with foam to prevent a horrific crash, company personnel seek a way to raise funds to resuscitate the company’s bottom line.

Source: ? Business Dictionary