Fouled Up Beyond All Repair (FUBAR)

Định nghĩa Fouled Up Beyond All Repair (FUBAR) là gì?

Fouled Up Beyond All Repair (FUBAR)Phạm lỗi Up Beyond Tất cả Sửa chữa (FUBAR). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fouled Up Beyond All Repair (FUBAR) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phạm lỗi cho lên vượt lên trên mọi sửa chữa (FUBAR) là một thuật ngữ tiếng lóng có nguồn gốc và được phổ biến trong Thế chiến II của lính Mỹ. Các phương tiện hạn mà một tình huống hoặc đối tượng như vậy là sai lầm rằng đó là ngoài việc cứu vãn. Ngoài ra còn có khác, tục tĩu hơn, biến thể của thuật ngữ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nguồn gốc của từ này là không rõ ràng nhưng một số nói rằng nó đã bị ảnh hưởng bởi lời Đức “furchtbar,” có nghĩa là “khủng khiếp”. Nó cũng được sử dụng như là một biểu cho sự tuyệt vọng cùng cực hoặc bất lực.

What is the Fouled Up Beyond All Repair (FUBAR)? – Definition

Fouled up beyond all repair (FUBAR) is a slang term that originated and was popularized during World War II by American soldiers. The term means that a situation or object is so messed up that it is beyond being salvageable. There are also other, more obscene, variations of the term.

Understanding the Fouled Up Beyond All Repair (FUBAR)

The origins of this word is are unclear but some say that it was influenced by the German word “furchtbar,” which means “terrible.” It is also used as an expression for extreme desperation or helplessness.

Thuật ngữ liên quan

  • Fouled Up Beyond Belief (FUBB)
  • Percussive Maintenance
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Conficker
  • Dropper
  • Expansion Bus
  • Backronym
  • Botnet
  • Chat Slang

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm