Futures contract

Định nghĩa Futures contract là gì?

Futures contractHợp đồng tương lai. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Futures contract – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ràng buộc hợp đồng được thực hiện trên sàn giao dịch của một tương lai trao đổi để mua hoặc bán một loại hàng hóa, công cụ tài chính, an ninh, vào một ngày tuyên bố tương lai tại một mức giá xác định. Các thỏa thuận được chuẩn hóa về số lượng, chất lượng, vị trí giao hàng, và thời gian giao hàng cho từng hạng mục, và đừng thường không dẫn đến một giao thực tế nhưng được giải quyết (giao dịch ra) thông qua phản hợp đồng. Được sử dụng trong bảo hiểm rủi ro, hợp đồng tương lai giúp giảm thiểu rủi ro biến động giá hoang dã. Ngược lại với một tùy chọn (quyền mua hoặc bán một mục mà sai sót nếu không thực hiện) một hợp đồng tương lai là một nghĩa vụ chỉ thực hiện tính đến hoàn tất giao dịch.

Definition – What does Futures contract mean

Binding contract made on the trading floor of a futures exchange to buy or sell a commodity, financial instrument, or security, on a stated future date at a specified price. These agreements are standardized in terms of quantity, quality, delivery location, and delivery time for each item, and do not normally result in an actual delivery but are settled (traded out) through counter-contracts. Used in hedging, futures contracts help mitigate the risk of wild price fluctuations. In contrast to an option (right to buy or sell an item that lapses if not exercised) a futures contract is an obligation fulfilled only by the completion of the transaction.

Source: ? Business Dictionary