ACCDB File Format

Định nghĩa ACCDB File Format là gì?

ACCDB File FormatĐịnh dạng tập tin ACCDB. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ACCDB File Format – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các định dạng tập tin accdb là định dạng tập tin tiết kiệm mặc định cho Microsoft Access bắt đầu với phiên bản 2007 của mình. Các phiên bản trước của Microsoft Access, tạo ra với Access 2003 và các phiên bản trước đó, sử dụng định dạng tập tin .mdb theo mặc định.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các định dạng tập tin accdb là tương tự như .docx và .xlsx định dạng của Microsoft Word 2007 và Excel 2007, tương ứng. Trong thực tế, các định dạng Accdb được biết đến rộng rãi hơn như là định dạng tập tin “Access 2007”. Cơ sở dữ liệu được tạo ra hoặc lưu lại dưới dạng file Accdb không thể được mở bằng các phiên bản của Microsoft Access trước năm 2007, trong đó bao gồm Access 95, 97, 2000 và 2003. Cơ sở dữ liệu được tạo ra trong định dạng .mdb trước đó có thể được chuyển đổi sang cơ sở dữ liệu Accdb bằng cách đơn giản mở chúng trong Access 2007 hoặc một phiên bản sau và lưu lại dưới các định dạng file mới hơn. Tất nhiên, các phiên bản mới hơn của truy cập cũng hoàn toàn tương thích ngược với các tập tin .mdb cũ.

What is the ACCDB File Format? – Definition

The .accdb file format is the default file-saving format for Microsoft Access beginning with its 2007 version. Previous versions of Microsoft Access, created with Access 2003 and earlier versions, use the .mdb file format by default.

Understanding the ACCDB File Format

The .accdb file format is analogous to the .docx and .xlsx formats of Microsoft Word 2007 and Excel 2007, respectively. In fact, the .accdb format is more widely known as the “Access 2007” file format. Databases created or saved as .accdb files cannot be opened by versions of Microsoft Access prior to 2007, which includes Access 95, 97, 2000 and 2003. Databases created in the earlier .mdb format can be converted to .accdb databases by simply opening them in Access 2007 or a later version and saving in the newer file format. Of course, the newer versions of Access are also fully backward-compatible with older .mdb files.

Thuật ngữ liên quan

  • Data
  • Access
  • Microsoft Excel
  • Structured Query Language (SQL)
  • Comma-Separated Values File (CSV)
  • .MDB File Format
  • Third Normal Form (3NF)
  • SAP DB
  • Extraction
  • Storage Area Network Architecture (SAN Architecture)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm