Hadoop Distributed File System (HDFS)

Định nghĩa Hadoop Distributed File System (HDFS) là gì?

Hadoop Distributed File System (HDFS)Hadoop Distributed File System (HDFS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hadoop Distributed File System (HDFS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các Hadoop Distributed File System (HDFS) là một hệ thống tập tin phân phối mà chạy trên phần cứng tiêu chuẩn hoặc cấp thấp. Phát triển bởi Apache Hadoop, HDFS hoạt động như một hệ thống tập tin tiêu chuẩn phân phối nhưng cung cấp dữ liệu tốt hơn thông lượng và truy cập thông qua các thuật toán MapReduce, khả năng chịu lỗi cao và hỗ trợ bản địa của các tập dữ liệu lớn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các cửa hàng HDFS một lượng lớn dữ liệu được đặt trên nhiều máy tính, điển hình trong hàng trăm và hàng ngàn các nút đồng thời kết nối và cung cấp độ tin cậy dữ liệu bằng cách sao chép mỗi trường hợp dữ liệu như ba bản khác nhau – hai trong một nhóm và một ở khác. Những bản sao có thể được thay thế trong trường hợp thất bại.

What is the Hadoop Distributed File System (HDFS)? – Definition

The Hadoop Distributed File System (HDFS) is a distributed file system that runs on standard or low-end hardware. Developed by Apache Hadoop, HDFS works like a standard distributed file system but provides better data throughput and access through the MapReduce algorithm, high fault tolerance and native support of large data sets.

Understanding the Hadoop Distributed File System (HDFS)

The HDFS stores a large amount of data placed across multiple machines, typically in hundreds and thousands of simultaneously connected nodes, and provides data reliability by replicating each data instance as three different copies – two in one group and one in another. These copies may be replaced in the event of failure.

Thuật ngữ liên quan

  • Apache Hadoop
  • Big Data
  • MapReduce
  • File System
  • Java API for XML Web Services
  • Clustering
  • Hardware Clustering
  • Distributed Database
  • Distributed Database Management System (DDBMS)
  • Impala

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm