Transcoding

Định nghĩa Transcoding là gì?

TranscodingChuyển mã. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Transcoding – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Chuyển mã là quá trình chuyển đổi một tập tin từ một định dạng mã hóa khác. Điều này cho phép việc chuyển đổi dữ liệu không tương thích với một tốt hơn hỗ trợ, hình thức hiện đại hơn của dữ liệu. Chuyển mã thường được thực hiện nếu thiết bị mục tiêu không hỗ trợ định dạng hoặc chỉ giới hạn khả năng lưu trữ.
Chuyển mã được sử dụng rộng rãi trong thích ứng nội dung điện thoại di động cũng như trong vụ nhắn đa phương tiện. công nghệ chuyển mã cũng được thực hiện trong phần mềm máy tính rạp hát gia đình, cho phép giảm không gian đĩa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chuyển mã thường được dùng để định dạng video bí mật. Nó cho phép đồ họa và HTML file sẽ được sử dụng trong các thiết bị di động và các sản phẩm Web-enabled khác với màn hình nhỏ, băng thông thấp hơn và tương đối ít bộ nhớ. Chuyển mã được thực hiện bằng cách sử dụng máy chủ proxy, mà nhận được một tập tin và sử dụng bất kỳ định dạng đặc biệt để thay đổi nó theo cho khách hàng.
Quá trình chuyển mã thay đổi định dạng dòng bit của một tập tin vào tập tin khác mà không cần bất kỳ mã hóa khác và quá trình giải mã. Đây là nói chung chỉ có hiệu lực nếu các định dạng nguồn và đích giống nhau. Các tập tin dữ liệu được giải mã để một định dạng nén và mã hóa hơn nữa sang một định dạng mục tiêu.
Có ba loại chuyển mã:

What is the Transcoding? – Definition

Transcoding is the process of converting a file from one encoding format to another. This allows the conversion of incompatible data to a better-supported, more modern form of data. Transcoding is often performed if the target device does not support the format or has only limited storage capability.
Transcoding is widely used in mobile phone content adaptation as well as in multimedia message servicing. Transcoding technology is also implemented in home theater PC software, enabling disk space reduction.

Understanding the Transcoding

Transcoding is often used to covert video formats. It allows graphics and HTML files to be used in mobile devices and other Web-enabled products with small screens, lower bandwidth and comparatively less memory. Transcoding is implemented using a proxy server, which receives a file and uses any particular format to change it according to the client.
The transcoding process changes the bit stream format of one file to another file without any other encoding and decoding processes. This is generally effective only if the source and destination formats are alike. The data file is decoded to an uncompressed format and further encoded into a target format.
There are three types of transcoding:

Thuật ngữ liên quan

  • Encoding
  • Transcoding
  • Codec (Compressor/Decompressor)
  • Decoding
  • Analog-to-Digital Converter (ADC)
  • Morphis
  • A1 Security
  • Systems Security Certified Practitioner (SSCP)
  • Accounting
  • Wi-Fi Protected Access (WPA)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm