House poor

Định nghĩa House poor là gì?

House poorNhà nghèo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ House poor – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một biểu thức sử dụng để chỉ ra rằng một phần lớn thu nhập của một người đi vào chi phí nhà ở, để lại chút cho các chi phí khác.

Definition – What does House poor mean

An expression used to indicate that a major portion of a person’s income goes to housing expenses, leaving little for other expenses.

Source: ? Business Dictionary