Human Resource Information Systems (HRIS)

Định nghĩa Human Resource Information Systems (HRIS) là gì?

Human Resource Information Systems (HRIS)Hệ thống thông tin nguồn nhân lực (HRIS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Human Resource Information Systems (HRIS) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hệ thống mà tìm cách hợp nhất các hoạt động liên quan đến quản lý nguồn nhân lực (HRM) và công nghệ thông tin (CNTT) vào một cơ sở dữ liệu chung thông qua việc sử dụng các phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Mục tiêu của HRIS là để hợp nhất các bộ phận khác nhau của nguồn nhân lực, bao gồm tiền lương, năng suất lao động, quản lý và lợi ích thành một hệ thống sử dụng nhiều vốn ít hơn so với máy tính lớn sử dụng để quản lý các hoạt động trong quá khứ. Còn được gọi là Hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS)

Definition – What does Human Resource Information Systems (HRIS) mean

A system which seeks to merge the activities associated with human resource management (HRM) and information technology (IT) into one common database through the use of enterprise resource planning (ERP) software. The goal of HRIS is to merge the different parts of human resources, including payroll, labor productivity, and benefit management into a less capital-intensive system than the mainframes used to manage activities in the past. Also called Human Resource Management Systems (HRMS)

Source: ? Business Dictionary