Idea screening

Định nghĩa Idea screening là gì?

Idea screeningSàng lọc ý tưởng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Idea screening – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một quá trình sử dụng để đánh giá ý tưởng sản phẩm sáng tạo, chiến lược và xu hướng tiếp thị. tiêu chí sàng lọc ý tưởng được sử dụng để xác định khả năng tương thích với các mục tiêu kinh doanh tổng thể và liệu ý tưởng sẽ đem lại lợi ích khả thi về đầu tư. Dù không đáp ứng được các tiêu chí này thường được bỏ đi.

Definition – What does Idea screening mean

A process used to evaluate innovative product ideas, strategies and marketing trends. Idea screening criteria are used to determine compatibility with overall business objectives and whether the idea would offer a viable return on investment. Whatever does not meet these criteria is typically discarded.

Source: ? Business Dictionary