Identity Management (ID Management)

Định nghĩa Identity Management (ID Management) là gì?

Identity Management (ID Management)Identity Management (Quản lý ID). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Identity Management (ID Management) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quản lý danh (ID Quản lý / IDM) là quá trình xác định, chứng thực và ủy quyền cho một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân về một ứng dụng, hệ thống hoặc môi trường CNTT toàn diện.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quản lý danh tính chủ yếu được sử dụng để xác thực người dùng trên một hệ thống và xác định liệu người dùng được cho phép hoặc cấm truy cập vào một hệ thống cụ thể. Thông thường, quản lý danh tính bao gồm các giai đoạn khác nhau bao gồm cả xác thực người dùng, mức độ cho phép và các loại vai trò một người sử dụng có thể có. Nó cũng đề với mức độ truy cập người dùng có trên một hệ thống cụ thể. Ví dụ, một người dùng có thể được truy cập vào một hệ thống / phần mềm, nhưng không phải tất cả các thành phần của nó.

What is the Identity Management (ID Management)? – Definition

Identity management (ID Management/IdM) is the process of identifying, authenticating and authorizing an individual or group of individuals on an application, system or comprehensive IT environment.

Understanding the Identity Management (ID Management)

Identity management is primarily used to authenticate a user on a system and ascertain whether that user is allowed or prohibited access to a particular system. Typically, identity management consists of various phases including the user authentication, the level of authorization and the type of roles a user may have. It also deals with the level of access a user has on a particular system. For example, a user might be given access to a system/software, but not all of its components.

Thuật ngữ liên quan

  • Virtual Identity
  • Identity and Access Management (IAM)
  • Authorization
  • Authentication Authorization and Accounting (AAA)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm