Information overload

Định nghĩa Information overload là gì?

Information overloadTình trạng quá tải thông tin. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Information overload – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Căng thẳng gây ra bởi nhận nhiều thông tin hơn là cần thiết để đưa ra quyết định (hoặc có thể được hiểu và tiêu hóa trong thời gian có sẵn) và bằng nỗ lực để đối phó với nó hợp với thông lệ quản lý thời gian lỗi thời.

Definition – What does Information overload mean

Stress induced by reception of more information than is necessary to make a decision (or that can be understood and digested in the time available) and by attempts to deal with it with outdated time management practices.

Source: ? Business Dictionary