Instability

Định nghĩa Instability là gì?

InstabilitySự bất ổn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Instability – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bất thường hoặc không tự nhiên biến động lớn có thể dẫn đến hư hỏng hoặc lỗi hệ thống nghiêm trọng nếu cho phép tiếp tục vượt quá một giới hạn nhất định.

Definition – What does Instability mean

Unusually or unnaturally large fluctuation that may lead to serious damage or system failure if allowed to continue beyond a certain limit.

Source: ? Business Dictionary