Instruction Register (IR)

Định nghĩa Instruction Register (IR) là gì?

Instruction Register (IR)Hướng dẫn Đăng ký (IR). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Instruction Register (IR) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một hướng dẫn đăng ký giữ một lệnh máy hiện đang được thực hiện. Nói chung, một thanh ghi nằm ở phía trên cùng của hệ thống phân cấp bộ nhớ. Một loạt các thanh ghi phục vụ chức năng khác nhau trong một đơn vị xử lý trung tâm (CPU) – chức năng của thanh ghi hướng dẫn là để cho rằng hướng dẫn hiện xếp hàng để sử dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong một CPU thông thường, ngoài một accumulator, có đăng ký như một thanh ghi địa chỉ, một thanh ghi dữ liệu và một thanh ghi chỉ số, cùng với việc đăng ký chỉ dẫn. Này thực hiện CPU lấy, giải mã và thực hiện các hoạt động trên các đơn vị bộ nhớ theo cách sử dụng của các thanh ghi. Tất cả điều này phục vụ mục đích của việc xử lý bộ nhớ đó là ở trung tâm của của CPU raison d’être, đó là lý do tại sao một số chuyên gia gọi đăng ký “phần quan trọng nhất của CPU.” Trong một nghĩa nào đó, đăng ký chỉ dẫn đặc biệt quan trọng ở chỗ nó giữ “hoạt động” giá trị bộ nhớ đang được làm việc trên tại một thời điểm nhất định.

What is the Instruction Register (IR)? – Definition

An instruction register holds a machine instruction that is currently being executed. In general, a register sits at the top of the memory hierarchy. A variety of registers serve different functions in a central processing unit (CPU) – the function of the instruction register is to hold that currently queued instruction for use.

Understanding the Instruction Register (IR)

In a typical CPU, in addition to an accumulator, there are registers such as an address register, a data register and an index register, along with the instruction register. The CPU performs fetch, decode and execute operations on memory units according to its use of the registers. All of this serves the purpose of the memory processing that is at the heart of the CPU’s raison d’etre, which is why some experts call registers “the most important part of the CPU.” In a sense, the instruction register is particularly important in that it holds the “active” memory value that is being worked on at a given time.

Thuật ngữ liên quan

  • Register Allocation
  • Operating System (OS)
  • Boot Disk
  • Processor Register
  • Address Bus
  • Burst Mode
  • Memory Address
  • Snooping Protocol
  • Big-Endian
  • Dirty Bit

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm