Interface Design Tool (IDT)

Định nghĩa Interface Design Tool (IDT) là gì?

Interface Design Tool (IDT)Thiết kế giao diện Tool (IDT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Interface Design Tool (IDT) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một công cụ thiết kế giao diện (IDT) được sử dụng để tạo giao diện người dùng của một ứng dụng phần mềm. Đây là loại công cụ cung cấp các tính năng mà giúp đỡ trong việc khai báo mẫu của một ứng dụng phần mềm, và mức độ nguyên mẫu trung thành phụ thuộc vào các tính năng được cung cấp bởi công cụ này. Nó giúp trong việc hình dung cái nhìn và cảm nhận của một ứng dụng và được sử dụng bởi các nhà thiết kế để xác định các yêu cầu và thu thập ý kiến ​​phản hồi từ người dùng. Công cụ này có thể được sử dụng để tạo ra một giao diện người dùng (UI) bố trí, thiết kế đồ họa, phác thảo và mockups. Công cụ này có thể là một Plugin trên nền web hoặc một công cụ vector-based, và đôi khi thậm chí Microsoft PowerPoint có thể được sử dụng như một công cụ thiết kế giao diện.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có rất nhiều công cụ thiết kế giao diện người dùng có sẵn trên thị trường, mà khác nhau về mức độ nguyên mẫu trung thực mà họ cung cấp và trong các tính năng mà họ cung cấp cho việc tạo kiểu dáng. Một số các loại giao diện người dùng thiết kế có thể được sản xuất với những công cụ này bao gồm sơ đồ, minh họa, wireframes, mockups và thiết kế màn hình.

What is the Interface Design Tool (IDT)? – Definition

An interface design tool (IDT) is used for creating the user interface of a software application. This kind of tool provides features that help in the prototyping of a software application, and the level of prototype fidelity depends on the features provided by the tool. It helps in visualizing the look and feel of an application and is used by designers to determine requirements and obtain feedback from users. This tool can be used to create a user interface (UI) layout, graphics design, sketches and mockups. The tool may be a Web-based plugin or a vector-based tool, and sometimes even Microsoft PowerPoint can be used as an interface design tool.

Understanding the Interface Design Tool (IDT)

There are many user interface design tools available on the market, which vary in the level of prototype fidelity they provide and in the features they provide for creating designs. Some of the types of UI designs that can be produced with these tools include diagrams, illustrations, wireframes, mockups and screen designs.

Thuật ngữ liên quan

  • Website Wireframe
  • Prototype
  • Software Development Life Cycle (SDLC)
  • User Acceptance Testing (UAT)
  • User Interface (UI)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm