International Bank For Reconstruction And Development (IBRD)

Định nghĩa International Bank For Reconstruction And Development (IBRD) là gì?

International Bank For Reconstruction And Development (IBRD)Ngân hàng Tái thiết Phát triển Và Quốc tế (IBRD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ International Bank For Reconstruction And Development (IBRD) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phần của nhóm Ngân hàng Thế giới thành lập vào năm 1945 mà mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở các nước nghèo và kém phát triển bằng cách thúc đẩy phát triển thông qua các khoản vay và các dịch vụ tư vấn.

Definition – What does International Bank For Reconstruction And Development (IBRD) mean

a part of the World Bank group founded in 1945 which aims to reduce poverty in poorer and less developed countries by promoting development through loans and advisory services.

Source: ? Business Dictionary