Intrapreneurship

Định nghĩa Intrapreneurship là gì?

IntrapreneurshipIntrapreneurship. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intrapreneurship – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thực hành của doanh nhân trong một công ty được thành lập. Intrapreneurship áp dụng ‘khởi động’ phong cách quản lý (đặc trưng bởi tính linh hoạt, sáng tạo và chấp nhận rủi ro) cho một công ty an toàn và ổn định. Mục tiêu là để phát triển theo dõi sản phẩm nhanh (bằng cách phá vỡ các quan liêu) để tận dụng một cơ hội mới hoặc để đánh giá tính khả thi của một quá trình mới hoặc thiết kế.

Definition – What does Intrapreneurship mean

Practice of entrepreneurship in an established firm. Intrapreneurship applies the ‘start up’ style of management (characterized by flexibility, innovation, and risk taking) to a secure and stable firm. The objective is to fast track product development (by circumventing the bureaucracy) to take advantage of a new opportunity or to assess feasibility of a new process or design.

Source: ? Business Dictionary