Intratype competition

Định nghĩa Intratype competition là gì?

Intratype competitionCạnh tranh intratype. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intratype competition – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng một loại kinh doanh. Ví dụ, sự cạnh tranh giữa một siêu thị và khác, hoặc giữa một thuốc cửa hàng và khác. Xem thêm intertype cạnh tranh.

Definition – What does Intratype competition mean

Competition among firms in the same type of business. For example, competition between one supermarket and another, or between one drug-store and another. See also intertype competition.

Source: ? Business Dictionary