IP Multicast

Định nghĩa IP Multicast là gì?

IP MulticastIP Multicast. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ IP Multicast – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một IP multicast là một kỹ thuật truyền thông sử dụng cho một-nhiều và nhiều-nhiều thời gian thực thông tin liên lạc thông qua mạng TCP / IP.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một IP multicast phục vụ để truyền dữ liệu cho nhiều host. Các nút mạng, giống như các bộ định tuyến và chuyển mạch, nâng niu mang về sao chép các gói dữ liệu được gửi đến người nhận theo cách như vậy mà dữ liệu được gửi qua mỗi liên kết chỉ một lần. Ba điều cần thiết cho phương pháp này:

What is the IP Multicast? – Definition

An IP multicast is a communication technique used for one-to-many and many-to-many real-time communication over a TCP/IP network.

Understanding the IP Multicast

An IP multicast serves to transmit data to multiple hosts. The network nodes, like routers and switches, take care of replicating the data packets to be sent to the receivers in such a way that data is sent over each link only once. Three things are required for this method:

Thuật ngữ liên quan

  • Internet Protocol Address (IP Address)
  • Subnetwork (Subnet)
  • Multicast Address
  • Multicast
  • Multicast Router (mrouter)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm