Irrelevant cost

Định nghĩa Irrelevant cost là gì?

Irrelevant costChi phí không liên quan. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Irrelevant cost – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chi phí phát sinh bởi một công ty mà không bị ảnh hưởng bởi quyết định quản lý của. chi phí như vậy có thể là tích cực hay tiêu cực và thậm chí có thể bật ra được một chi phí có liên quan trong các tình huống nhất định. Ví dụ, nếu một công ty mua một chương trình phần mềm off-the-shelf nhưng nó đã không làm việc như mong muốn và không thể được trả lại, chi phí phát sinh (chi phí chìm) trở nên không thích hợp bất kể quyết định của ban quản lý.

Definition – What does Irrelevant cost mean

A cost incurred by a company which is unaffected by management’s decisions. Such costs can be either positive or negative and may even turn out to be a relevant cost in certain situations. For example, if a company bought an off-the-shelf software program but it did not work as intended and cannot be returned, the cost incurred (sunk cost) becomes irrelevant regardless of management’s decision.

Source: ? Business Dictionary