ISO

Định nghĩa ISO là gì?

ISOISO. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ISO – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Viết tắt của “International Organization for Standardization.” Vâng, về mặt kỹ thuật từ viết tắt cần được “IOFS,” nhưng tôi đoán âm thanh ISO tốt hơn. ISO làm việc với các viện tiêu chuẩn từ hơn 150 quốc gia để phát triển các tiêu chuẩn công nghệ và sản phẩm. Các tiêu chuẩn này dẫn đến một sự phát triển hiệu quả hơn, an toàn hơn và rõ ràng hơn các sản phẩm. Nó cũng dẫn đến các sản phẩm cho người tiêu dùng nhiều hơn tiêu chuẩn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the ISO? – Definition

Stands for “International Organization for Standardization.” Yes, technically the acronym should be “IOFS,” but I guess ISO sounds better. The ISO works with standards institutes from over 150 countries to develop technology and product standards. These standards lead to a more efficient, safer, and cleaner development of products. It also leads to more standardized products for consumers.

Understanding the ISO

Thuật ngữ liên quan

  • ISDN
  • ISP

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm