Judicial opinion

Định nghĩa Judicial opinion là gì?

Judicial opinionÝ kiến ​​tư pháp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Judicial opinion – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bản giải trình của thẩm phán của một phán quyết trong một vụ án. Trong trường hợp một băng ghế dự bị bao gồm ba hoặc nhiều thẩm phán, một ý kiến ​​đồng tình đồng ý với quyết định đa số và một bất đồng không đồng ý quan điểm. Xem thêm ý kiến ​​pháp lý.

Definition – What does Judicial opinion mean

Judge’s written explanation of a judgment in a case. Where a bench consists of three or more judges, a concurring opinion agrees with the majority decision and a dissenting opinion disagrees. See also legal opinion.

Source: ? Business Dictionary