Tail Recursion

Định nghĩa Tail Recursion là gì?

Tail RecursionĐệ quy đuôi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Tail Recursion – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Đệ quy đuôi là hành vi gọi một hàm đệ quy ở phần cuối của một mô-đun mã đặc biệt hơn là ở giữa. Một chức năng là đệ quy nếu nó gọi chính nó. khái niệm lập trình này thường có ích cho các chức năng tự tham khảo và đóng một vai trò quan trọng trong các ngôn ngữ lập trình như LISP.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong lập trình máy tính, một chức năng mà các cuộc gọi riêng của mình, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, là một hàm đệ quy. Khi cuộc gọi này xảy ra vào cuối của hàm, nó được gọi là đệ quy đuôi. Thông thường, tính toán hoặc các thủ tục khác được thực hiện trước khi gọi đệ quy.

What is the Tail Recursion? – Definition

Tail recursion is the act of calling a recursive function at the end of a particular code module rather than in the middle. A function is recursive if it calls itself. This programming concept is often useful for self-referencing functions and plays a major role in programming languages such as LISP.

Understanding the Tail Recursion

In computer programming, a function that calls itself, either directly or indirectly, is a recursive function. When this call happens at the end of the function, it is called tail recursion. Usually, other calculations or procedures are done before the recursive call.

Thuật ngữ liên quan

  • Recursive Function
  • Fibonacci Sequence
  • Function
  • Tail Call Optimization
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm