Doctrine of incorporation

Định nghĩa Doctrine of incorporation là gì?

Doctrine of incorporationHọc thuyết thành lập công ty. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Doctrine of incorporation – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nguyên tắc pháp lý rằng, nhìn chung, các quy định của luật pháp quốc tế được thi hành trong một phạm vi quyền hạn chừng mực phù hợp với các quy định của pháp luật trong nước của nó. Xem thêm học thuyết về chuyển đổi.

Definition – What does Doctrine of incorporation mean

Legal principle that, in general, the provisions of international law are enforceable in a jurisdiction so far as they are consistent with the provisions of its domestic law. See also doctrine of transformation.

Source: ? Business Dictionary