Late-Bound Object

Định nghĩa Late-Bound Object là gì?

Late-Bound ObjectObject cuối-bound. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Late-Bound Object – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một đối tượng cuối-bound là một đối tượng được gán cho một biến kiểu đối tượng trên thời gian chạy chương trình. Nó được sử dụng trong lập trình hướng đối tượng (OOP) trong quá trình ràng buộc đối tượng. Nó hoạt động giống như một đối tượng ràng buộc sớm nhưng gắn các thư viện đối tượng bên trong mã khi chạy chương trình / ứng dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mô hình đối tượng cuối-bound chủ yếu là một phần của quá trình liên kết trong bối cảnh phát triển OOP. Chúng được sử dụng để lộ hoặc cung cấp các đối tượng của một mô hình đối tượng khách hàng để ứng dụng gọi điện thoại hoặc tiềm ẩn. Cuối đối tượng ràng buộc là chậm hơn so với đối tượng đầu bị ràng buộc bởi vì họ ngăn cấm việc biên dịch từ việc tạo không gian bộ nhớ và thực hiện tối ưu hóa cần thiết trước khi thực hiện chương trình. Tuy nhiên, các đối tượng cuối ràng buộc được dễ dàng hơn để tạo và khai báo hơn đối tượng đầu bị ràng buộc bởi vì họ không phụ thuộc vào các ứng dụng cơ sở và sẽ chỉ tạo ra và nhận được mô hình tham chiếu chính xác.

What is the Late-Bound Object? – Definition

A late-bound object is an object that is assigned to a variable of type object on the program runtime. It is used in object oriented programming (OOP) in the object binding process. It works much like an early bound object but attaches the object library within the code at program/application runtime.

Understanding the Late-Bound Object

Late-bound object models are primarily part of the binding process within the OOP development context. They are used to expose or provide the objects of a client object model to the calling or underlying application. Late bound objects are slower than early bound objects because they prohibit the compiler from creating memory space and performing necessary optimizations prior to program execution. However, late bound objects are easier to create and declare than early bound objects because they are not dependent on the base application and will only create and get the correct reference model.

Thuật ngữ liên quan

  • Object-Oriented Programming Language (OOPL)
  • Object
  • Late Binding
  • Early Binding
  • Object Model
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm