White-Space Spectrum

Định nghĩa White-Space Spectrum là gì?

White-Space SpectrumWhite-Space Spectrum. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ White-Space Spectrum – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phổ trắng-không gian là một thuật ngữ cho các ban nhạc tần số mà tồn tại trong phạm vi chung được sử dụng để phát sóng truyền hình thời gian gần đây đã trở nên có sẵn ở một số nước cho các loại thiết bị di động. Các tần số thấp hơn nhiều của những tín hiệu không sử dụng làm cho họ mong muốn cho mục đích thương mại, một phần vì họ là tốt hơn có khả năng thâm nhập vào các bức tường và những trở ngại vật lý khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the White-Space Spectrum? – Definition

The white-space spectrum is a term for bands of frequencies that exist in the general range used for television broadcasting that have recently become available in some countries for various kinds of mobile devices. The lower frequencies of many of these unused signals make them desirable for commercial use, partly because they are better able to penetrate walls and other physical obstacles.

Understanding the White-Space Spectrum

Thuật ngữ liên quan

  • Fourth Generation Wireless (4G)
  • Wireless
  • Broadband
  • Municipal Wi-Fi (Muni Wi-Fi or Muni-Fi)
  • Internet Service Provider (ISP)
  • Radio Frequency (RF)
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11e
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11x

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm