Long ton

Định nghĩa Long ton là gì?

Long tonDài lâu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Long ton – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tấn Imperial của 2.240 pound, bây giờ chủ yếu là thay thế bởi các tấn hoặc tấn 1.000 kg (2,204.68 pounds). Một tấn dài gần như trọng lượng của một triệu đô la trong các ghi chú một đô-la mới. Còn được gọi là tổng tấn hoặc tấn hoàng.

Definition – What does Long ton mean

Imperial ton of 2,240 pounds, now largely superseded by the metric ton or tonne of 1,000 kilograms (2,204.68 pounds). A long ton is nearly the weight of one million dollars in new one-dollar notes. Also called gross ton or imperial ton.

Source: ? Business Dictionary