M File

? Cách mở file .M? Những phần mềm mở file .M và sửa file lỗi. Convert Text M file sang định dạng khác.

.M File Extension

   

File name M File
File Type 1Objective-C Implementation File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (150 Bình chọn)

File .M là file gì?

M là Developer Files – 1Objective-C Implementation File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

Một M tập tin là một tập tin thực hiện lớp được sử dụng bởi các chương trình viết bằng Objective-C. Nó bắt đầu với chỉ thị @implementation và khởi tạo các biến và các hàm có thể được tham chiếu bởi các file nguồn Objective-C khác. file M cũng có thể tham khảo tiêu đề (.H) tập tin.

What is a M file?

An M file is a class implementation file used by programs written in Objective-C. It begins with the @implementation directive and initializes variables and functions that can be referenced by other Objective-C source files. M files may also reference header (.H) files.

Cách mở .M file

Để mở file .M click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .M bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .M

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .M do người dùng đóng góp.

  • Vim
  • Richardson EditRocket
  • Richardson EditRocket
  • jEdit
  • gVim
  • Apple Xcode
  • Apple Xcode
  • MacroMates TextMate
  • MacVim
  • GNU Compiler Collection (GCC)

Chuyển đổi file .M

File .M có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.