Market profile

Định nghĩa Market profile là gì?

Market profileHồ sơ thị trường. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Market profile – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tập hợp các đặc điểm để nhận dạng một nhóm đối tượng dân số hoặc một phân khúc thị trường. Được sử dụng trong việc xây dựng kế hoạch tiếp thị, nó bao gồm nhân khẩu học, thu nhập, lối sống, thói quen sinh hoạt, và các thông tin kinh tế xã hội.

Definition – What does Market profile mean

Set of characteristics that identify a target group of population or a market segment. Used in formulating marketing plans, it includes demographic, income, life style, psychographic, and socio-economic information.

Source: ? Business Dictionary