Marketer

Định nghĩa Marketer là gì?

MarketerNhà tiếp thị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Marketer – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một người có nhiệm vụ bao gồm việc xác định các hàng hoá và dịch vụ mong muốn bởi một tập hợp của người tiêu dùng, cũng như việc tiếp thị những hàng hóa và dịch vụ trên danh nghĩa của một công ty. Xem thêm quảng cáo.

Definition – What does Marketer mean

A person whose duties include the identification of the goods and services desired by a set of consumers, as well as the marketing of those goods and services on behalf of a company. See also advertising.

Source: ? Business Dictionary