Mean error

Định nghĩa Mean error là gì?

Mean errorSai số trung bình. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mean error – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thuật ngữ không chính xác rằng đôi khi đề cập đến độ lệch trung bình còn được gọi là trung bình độ lệch tuyệt đối (MAD) hoặc lỗi bình phương trung bình (MSE). Cả hai là những biện pháp thường được sử dụng để dự báo chính xác trong phân tích kinh doanh như quản lý chuỗi cung ứng. Khi ‘sai số trung bình’ thuật ngữ được sử dụng, nó đề cập đến đo chính xác của dự báo hoặc mô hình.

Definition – What does Mean error mean

An imprecise term that sometimes refers to mean deviation also known as mean absolute deviation (MAD) or the mean squared error (MSE). Both of these are common measures used to forecast accuracy in business analysis such as supply chain management. When the term ‘mean error’ is used, it refers to measuring the accuracy of a forecast or model.

Source: ? Business Dictionary