Microsoft PowerPoint Viewer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft PowerPoint Viewer – NA

Phần mềm Microsoft PowerPoint Viewer

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft PowerPoint Viewer là phần mềm gì?

Microsoft PowerPoint Viewer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft PowerPoint Viewer là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Powerpoint Viewer là một ứng dụng có thể tải về miễn phí từ trang web của Microsoft Office cho phép bạn xem các bài thuyết trình Powerpoint – thậm chí bị khóa và những người bảo vệ mật khẩu – mà không cần phải phiên bản bán lẻ của Powerpoint cài đặt. Hãy lưu ý rằng ứng dụng này chỉ là một khán giả và do đó bạn không thể chỉnh sửa chúng sử dụng chương trình này; bạn phải có phiên bản đầy đủ của Powerpoint để làm this.Microsoft Powerpoint, một phần mềm trình bày, là một trong ba nền tảng của bộ ứng dụng năng suất Microsoft Office, và một trong những ứng dụng sáng lập, trong đó bao gồm Microsoft Word (một trình xử lý) và Microsoft Excel (một chương trình bảng tính) .Powerpoint của khái niệm xoay quanh ý tưởng “slide”. Đây là những cá nhân, và đôi khi độc lập trang, được neo trên ý tưởng của một máy chiếu slide; có hiệu lực, Powerpoint là một phiên bản kỹ thuật số của thiết bị này, và nó có thể tạo ra các slide thông qua một sự kết hợp của văn bản, đồ họa, hiệu ứng, âm thanh, và đôi khi thậm chí video clip hoặc hình ảnh hoạt hình. Những yếu tố này được coi là thành phần rời rạc của một slide và có thể được sắp xếp một cách tự do. Tuy nhiên Powerpoint thực thi một phong cách nhất định hoặc quy tắc để sự sắp xếp của một slide, được gọi là một bản mẫu. Sau khi hoàn tất, trình bày có thể được lưu lại và “giới thiệu” cho một đối tượng; điều này thường sử dụng một máy chiếu video, hoặc cũng có thể được xem trực tiếp thông qua Internet.

What is Microsoft PowerPoint Viewer?

The Microsoft Powerpoint Viewer is a free application downloadable from the Microsoft Office website that lets you view Powerpoint presentations – even locked and password-protected ones – without having the retail version of Powerpoint installed. Take note that this application is only a viewer and thus you cannot edit them using this program; you must have the full version of Powerpoint to do this.Microsoft Powerpoint, a presentation software, is one of the three cornerstones of the Microsoft Office productivity suite, and one of the founding applications, which includes Microsoft Word (a word processor) and Microsoft Excel (a spreadsheet program).Powerpoint’s concept revolves around the idea of “slides”. These are individual, and sometimes independent pages, which are anchored on the idea of a slide projector; in effect, Powerpoint is a digital version of this device, and it can create the slides via a combination of text, graphics, effects, sounds, and sometimes even video clips or animated images. These elements are considered as discrete components of a slide and can be arranged freely. Powerpoint however enforces a certain style or rules to the arrangement of a slide, called a template. Once finished, the presentation can be saved and “presented” to an audience; this usually employs a video projector, or can also be streamed through the Internet.

Các loại file được mở bởi Microsoft PowerPoint Viewer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft PowerPoint Viewer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) POTPPSPPT

Download Microsoft PowerPoint Viewer

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg