Scrap value

Định nghĩa Scrap value là gì?

Scrap valueGiá trị phế liệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Scrap value – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Kế toán: thị trường hoặc bán giá của nội dung vật chất của một phế liệu.

Definition – What does Scrap value mean

1. Accounting: Market or sale price of the material content of a scrap.

Source: ? Business Dictionary